Gayon din naman ang saro, pagkatapos na makahapon, na sinasabi, Ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo, na nabubuhos nang dahil sa inyo. ... Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. 6At pumayag siya, at humanap ng ukol na panahon upang kaniyang maibigay siya sa kanila, nang hindi kaharap ang karamihan. Luke 22:1-6 - Bible Search: Judas Betrays Jesus: Back to Bible Passages (Lucas) Luke 22:1-6. Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas, hanggang sa dumating ang kaharian ng Dios. sapagka't tayo rin ang nangakarinig sa kaniyang sariling bibig. 3 At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa. At sila'y nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa, kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. At pagkaraan ng isang sangdali ay nakita siya ng iba, at sinabi, Ikaw man ay isa sa kanila. Datapuwa't siya'y nagkaila, na nagsasabi, Babae, hindi ko siya nakikilala. John Clowes M.A. 2 At nangagpasimula silang isumbong siya, na sinasabi, Nasumpungan namin ang taong ito na pinasasama ang aming bansa, at ipinagbabawal na bumuwis kay Cesar, at sinasabi na siya rin nga ang Cristo, ang hari. 12 hindi baga ang nakaupo sa dulang? At siya'y piniringan nila, at tinatanong siya, na sinasabi, Hulaan mo; sino ang sa iyo'y humampas? 30Upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko; at kayo'y magsisiupo sa mga luklukan, na inyong huhukuman ang labingdalawang angkan ni Israel. 23 1 At nagsitindig ang buong kapulungan nila, at dinala siya sa harap ni Pilato. 15 datapuwa't ako'y nasa gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod. At sinabi nila ang ibang maraming bagay laban sa kaniya, na siya'y inaalimura. At nagkaroon naman ng isang pagtatalotalo sa gitna nila, kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. Verses 1-2. At sinabi ni Jesus sa mga pangulong saserdote, at sa mga punong kawal sa templo, at sa mga matanda, na nagsidating laban sa kaniya, Kayo'y nagsilabas, na tila laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas? Luke 22. 2 And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. 11 At sinabi niya sa kanila, Sukat na. 24 At nagkaroon naman ng isang pagtatalotalo sa gitna nila, kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. 66At nang araw na, ay nagkatipon ang kapulungan ng matatanda sa bayan, ang mga pangulong saserdote, at gayon din ang mga eskriba, at dinala siya sa kanilang Sanedrin, na sinasabi, 13At nagsiparoon sila, at nasumpungan ayon sa sinabi niya sa kanila: at inihanda nila ang kordero ng paskua. Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Kung sabihin ko sa inyo, ay hindi ninyo ako paniniwalaan: That at the very time of celebrating representatively their deliverance from damnation by the Divine Human principle of the Lord, the Jewish nation seek to destroy that principle. 47 Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang karamihan, at siyang tinatawag na Judas, na isa sa labingdalawa, ay nangunguna sa kanila; at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 12 Lucas 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. At nang magtindig siya sa kaniyang pananalangin, ay lumapit siya sa mga alagad, at naratnan silang nangatutulog dahil sa hapis. At naalaala ni Pedro ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya sa kaniya, Bago tumilaok ang manok ngayon, ay ikakaila mo akong makaitlo. 49At nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari, ay kanilang sinabi, Panginoon, magsisipanaga baga kami ng tabak? At siya'y piniringan nila, at tinatanong siya, na sinasabi, Hulaan mo; sino ang sa iyo'y humampas? 33At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. At nililibak si Jesus, at siya'y sinasaktan ng mga taong nangagbabantay. Sapagka't ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya! Day 16: Matthew 21. Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin; datapuwa't ito ang inyong oras, at ang kapangyarihan ng kadiliman. Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, ako'y hindi. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, Magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. 67Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mo sa amin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4 62 1 At nangyari, sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo, at ipinangangaral ang evangelio, na nagsilapit sa kaniya ang mga saserdote, at ang mga eskriba pati ng matatanda; 2 At sila'y nangagsalita, na nangagsasabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin: Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. 5 At pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya; sapagka't nangatatakot sila sa bayan. At hinipo niya ang tainga ng alipin, at ito'y pinagaling. 56At isang alilang babae, na nakakakita sa kaniya samantalang siya'y nakaupo sa liwanag ng apoy, ay tinitigan siya, at sinabi, Ang taong ito ay kasama rin niya. 2 Ang mga namamahalang pari at ang mga tagapagturo ng Kautusan ay naghahanap ng paraan upang maipapatay si Jesus ng hindi magkakagulo, dahil natatakot sila sa mga tao. Luke 22:1 - 71. Luke 22:27. 22Sapagka't ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya! 70At sinabi nilang lahat, Kung gayo'y ikaw baga ang Anak ng Dios? 47 At pagdaka, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo: 58At pagkaraan ng isang sangdali ay nakita siya ng iba, at sinabi, Ikaw man ay isa sa kanila. 22:2. 4 And he went his way, and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them. 2 At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagsasabi na ako nga. -- This Bible is now Public Domain. At siya'y tumanggap ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay sinabi niya, Kunin ninyo ito, at inyong pagbahabahaginin: Explanation of Luke 22 By Rev. 43At napakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kaniya. 1 Nalalapit na noon ang Pista ng Tinapay na Walang Pampaalsa na tinatawag ding Pista ng Paglampas ng Anghel. At nang siya'y nanglulumo ay nanalangin siya ng lalong maningas; at ang kaniyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. 58 At kanilang sinabi, Hindi. 68At kung kayo'y aking tanungin, ay hindi kayo magsisisagot. He, the admittedly greater, had assumed the position of the less by becoming the serving man, , instead of the guest at table (). At siya'y lumabas, at nanangis ng kapaitpaitan. 60Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. 1 At sinabi niya sa kanila, Nguni't ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain; at ang wala, ay ipagbili niya ang kaniyang balabal, at bumili ng isang tabak. At dumating ang araw ng mga tinapay na walang lebadura, na noon ay kinakailangang ihain ang paskua. 12:1-30 kung paano nagsimula ang pistang ito. 13 Standing Sheep 5At sila'y nangagalak, at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi. At sasabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, Sinasabi ng Guro sa iyo, Saan naroon ang tuluyang aking makakanan ng kordero ng paskua na kasalo ng aking mga alagad? 7At dumating ang araw ng mga tinapay na walang lebadura, na noon ay kinakailangang ihain ang paskua. At pagdaka, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. mangagbangon kayo at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. At sinabi ni Jesus sa mga pangulong saserdote, at sa mga punong kawal sa templo, at sa mga matanda, na nagsidating laban sa kaniya, Kayo'y nagsilabas, na tila laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas? 64At siya'y piniringan nila, at tinatanong siya, na sinasabi, Hulaan mo; sino ang sa iyo'y humampas? At nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari, ay kanilang sinabi, Panginoon, magsisipanaga baga kami ng tabak? At sila'y nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa, kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. 19At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito'y aking katawan, na ibinibigay dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. At kanilang dinakip siya, at dinala siya, at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote. To Get the Full List of Definitions: LK 22:2 And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. 1 Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. Luke 22:32 At lumingon ang Panginoon, at tinitigan si Pedro. At sinabi niya sa kanila, Nang kayo'y suguin ko na walang supot ng salapi, at supot ng pagkain, at mga pangyapak, kinulang baga kayo ng anoman? Datapuwa't narito, ang kamay ng nagkakanulo sa akin, ay kasalo ko sa dulang. 3 At sinabi sa kaniya ng diablo, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. Datapuwa't sinabi ni Jesus sa kaniya, Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng tao? 22:3. • At sinabi nila, Panginoon, narito ang dalawang tabak. Luke 22dropdownKing James Versiondropdown. Chapter 22 - Luke « Previous ... 22 And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed! sapagka't tayo rin ang nangakarinig sa kaniyang sariling bibig. 2 At nangagpasimula silang isumbong siya, na sinasabi, Nasumpungan namin ang taong ito na pinasasama ang aming bansa, at ipinagbabawal na bumuwis kay Cesar, at … 6 Votes, Luke 22:36 Enrich your faith and grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Luke 22:27. Datapuwa't sa inyo'y hindi gayon: kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata; at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. 23 At nangyari, na nang maganap na ang mga araw ng kaniyang paglilingkod, siya'y umuwi sa kaniyang bahay. 66 At siya'y lumabas, at pumaroon, ayon sa kaniyang kaugalian, sa bundok ng mga Olivo; at nagsisunod naman sa kaniya ang mga alagad. At sinabi sa kanila, Bakit kayo nangatutulog? Datapuwa't siya'y nagkaila, na nagsasabi, Babae, hindi ko siya nakikilala. 10 Votes, Luke 22:19 What is the significance of the 42 stations of the Exodus? At hinipo niya ang tainga ng alipin, at ito'y pinagaling. 0 Votes, Luke 22:36 At lumingon ang Panginoon, at tinitigan si Pedro. 22:1. Datapuwa't sa inyo'y hindi gayon: kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata; at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. 22:1 - 6 Christ knew all men, and had wise and holy ends in taking Judas to be a disciple. 3 38At sinabi nila, Panginoon, narito ang dalawang tabak. Peter Denies Jesus Luke 22. Judas to Betray Jesus Luke 22. 48 Datapuwa't sinabi ni Jesus sa kaniya, Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng tao? Lucas 22:19 - At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito'y aking katawan, na ibinibigay dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. Luke 22. At siya'y umalis, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". Explanation of Luke 22 By Rev. 44At nang siya'y nanglulumo ay nanalangin siya ng lalong maningas; at ang kaniyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. 3 Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve. 22 Sapagka't ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya! 59 Verses 3-4. that stands behind, observes orders, and ministers to those that sit down: is not he that sitteth at meat? 42Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito: gayon ma'y huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. At kaniyang sinabi, Sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ang manok, hanggang sa ikaila mong makaitlo na ako'y hindi mo nakikilala. At nagkaroon naman ng isang pagtatalotalo sa gitna nila, kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. 22 Datapuwa't kayo ay yaong nagsipanatili sa akin sa mga pagtukso sa akin; At kayo'y inihahalal kong isang kaharian, na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking Ama. 22 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. At nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari, ay kanilang sinabi, Panginoon, magsisipanaga baga kami ng tabak? Luke 22 [[[[[LK 22:1 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. 23At sila'y nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa, kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. 55 12At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda. At sinabi nila, Ano pa ang kailangan natin ng patotoo? 65 17At siya'y tumanggap ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay sinabi niya, Kunin ninyo ito, at inyong pagbahabahaginin: Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito: gayon ma'y huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. 61At lumingon ang Panginoon, at tinitigan si Pedro. 25 Read Luke 22 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. For whether is greater Christ appeals to themselves, and puts a case that is plain and obvious to any one, who is the greater, and more honourable person; he that sitteth at meat; that sits, or lies down at table, and another waits on him: or he that serveth? At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. At hindi siya kumain ng anoman nang mga araw na yaon; at nang maganap ang mga yaon ay nagutom siya. John Clowes M.A. No signup or install needed. 16Sapagka't sinasabi ko sa inyo, Ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Dios. 51 At napakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kaniya. Verses 1-2. that stands behind, observes orders, and ministers to those that sit down: is not he that sitteth at meat? At pagkaraan ng isang sangdali ay nakita siya ng iba, at sinabi, Ikaw man ay isa sa kanila. At kanilang dinakip siya, at dinala siya, at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote. 22 At nang lumabas siya, ay hindi siya makapagsalita sa kanila: at hininagap nila na siya'y nakakita ng isang pangitain sa templo: at siya'y nagpatuloy ng pakikipagusap sa kanila, sa pamamagitan ng mga hudyat, at nanatiling pipi. 16 Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 20 34 24 Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin; datapuwa't ito ang inyong oras, at ang kapangyarihan ng kadiliman. 8At sinugo niya si Pedro at si Juan, na sinasabi, Magsihayo kayo at magsipaghanda kayo ng kordero ng paskua para sa atin, upang tayo'y magsikain. 65At sinabi nila ang ibang maraming bagay laban sa kaniya, na siya'y inaalimura. At sinabi niya sa kanila, Nguni't ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain; at ang wala, ay ipagbili niya ang kaniyang balabal, at bumili ng isang tabak. At nililibak si Jesus, at siya'y sinasaktan ng mga taong nangagbabantay. At pagdaka, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok. 36 44 22. 9At kanilang sinabi sa kaniya, Saan mo ibig na aming ihanda? 22:2. Cancel at any time. 1 Now the Festival of Unleavened Bread, called the Passover, was approaching, 2 and the chief priests and the teachers of the law were looking for some way to get rid of Jesus, for they were afraid of the people. 3 At tinanong siya ni Pilato, na nagsasabi, Ikaw baga ang Hari ng mga Judio? At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. At sinabi nila, Ano pa ang kailangan natin ng patotoo? At pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya; sapagka't nangatatakot sila sa bayan. Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Kung sabihin ko sa inyo, ay hindi ninyo ako paniniwalaan: At kung kayo'y aking tanungin, ay hindi kayo magsisisagot. 39At siya'y lumabas, at pumaroon, ayon sa kaniyang kaugalian, sa bundok ng mga Olivo; at nagsisunod naman sa kaniya ang mga alagad. At naalaala ni Pedro ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya sa kaniya, Bago tumilaok ang manok ngayon, ay ikakaila mo akong makaitlo. Datapuwa't sa malayo'y sumusunod si Pedro. 22 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. 49 42 28Datapuwa't kayo ay yaong nagsipanatili sa akin sa mga pagtukso sa akin; At nang makaraan ang may isang oras, ay pinatotohanan ng iba pa, na nagsasabi, Sa katotohanan, ang taong ito'y kasama rin niya; sapagka't siya'y Galileo. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda. 55 At nang makapagpadikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban, at mangakaupong magkakasama, si Pedro ay nakiumpok sa gitna nila. 27Sapagka't alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang, o ang naglilingkod? At sila'y nangagalak, at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi. At kayo'y inihahalal kong isang kaharian, na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking Ama, At kaniyang sinabi, Sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ang manok, hanggang sa ikaila mong makaitlo na ako'y hindi mo nakikilala. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 35 At siya'y umalis, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. 24At nagkaroon naman ng isang pagtatalotalo sa gitna nila, kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito'y aking katawan, na ibinibigay dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. 37Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na kinakailangang matupad sa akin itong nasusulat, At ibinilang siya sa mga suwail: sapagka't ang nauukol sa akin ay may katuparan. Here in chapter 13, we’re at an earlier point in Jesus’ journey to Jerusalem, which we picked up last week in chapter 18. At sinabi nila, Panginoon, narito ang dalawang tabak. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... 22 At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem, ... Simeon's blessing on the baby Lord from Luke 2 in a color border. Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na kinakailangang matupad sa akin itong nasusulat, At ibinilang siya sa mga suwail: sapagka't ang nauukol sa akin ay may katuparan. The handing round of the cup might be viewed as service. Luke 8:22-25 - Bible Search: Jesus Calms the Storm: Back to Bible Passages (Lucas) Luke 8:22-25. What kind of "evil" did Rehoboam do? 69 • At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. 19 At dumating ang araw ng mga tinapay na walang lebadura, na noon ay kinakailangang ihain ang paskua. 26 50 At kanilang sinabi, Hindi. 3 Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve. 51Datapuwa't sumagot si Jesus, na nagsabi, Pabayaan ninyo sila hanggang dito. 17 Luke 20 The Authority of Jesus Challenged. 40At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, Magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. 6 11At sasabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, Sinasabi ng Guro sa iyo, Saan naroon ang tuluyang aking makakanan ng kordero ng paskua na kasalo ng aking mga alagad? Luke 22. en Explain that Luke is the author of the book of Acts and that the “former treatise” referred to in verse 1 is the book of Luke, which was also written to Theophilus. 10 At sinugo niya si Pedro at si Juan, na sinasabi, Magsihayo kayo at magsipaghanda kayo ng kordero ng paskua para sa atin, upang tayo'y magsikain. English-Tagalog Bible. Gayon din naman ang saro, pagkatapos na makahapon, na sinasabi, Ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo, na nabubuhos nang dahil sa inyo. Sapagka't alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang, o ang naglilingkod? Datapuwa't sa malayo'y sumusunod si Pedro. Lucas 22:4 - At siya'y umalis, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. John Clowes M.A. 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, . At hinipo niya ang tainga ng alipin, at ito'y pinagaling. 1 Votes, Luke 22:14 Datapuwa't ikaw ay ipinamanhik ko, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya; at ikaw, kung makapagbalik ka nang muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Datapuwa't sa malayo'y sumusunod si Pedro. 43 Jesus Before the Council - At nang araw na, ay nagkatipon ang kapulungan ng matatanda sa bayan, ang mga pangulong saserdote, at gayon din ang mga eskriba, at dinala siya sa kanilang Sanedrin, na sinasabi, Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mo sa amin. 47Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang karamihan, at siyang tinatawag na Judas, na isa sa labingdalawa, ay nangunguna sa kanila; at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. 23 At sila'y nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa, kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. Bibliya Tagalog Holy Bible. 32Datapuwa't ikaw ay ipinamanhik ko, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya; at ikaw, kung makapagbalik ka nang muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. 8 Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Kung sabihin ko sa inyo, ay hindi ninyo ako paniniwalaan: 50At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote, at tinigpas ang kanang tainga niya. 29 7 At napakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kaniya. 36At sinabi niya sa kanila, Nguni't ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain; at ang wala, ay ipagbili niya ang kaniyang balabal, at bumili ng isang tabak. 63At nililibak si Jesus, at siya'y sinasaktan ng mga taong nangagbabantay. At nang araw na, ay nagkatipon ang kapulungan ng matatanda sa bayan, ang mga pangulong saserdote, at gayon din ang mga eskriba, at dinala siya sa kanilang Sanedrin, na sinasabi. 61 datapuwa't ako'y nasa gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod. 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, . 33 Why did the children of Israel wander for 40 years? 70 At siya'y lumabas, at pumaroon, ayon sa kaniyang kaugalian, sa bundok ng mga Olivo; at nagsisunod naman sa kaniya ang mga alagad. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... 22 At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem, ... Simeon's blessing on the baby Lord from Luke 2 in a color border. Sapagka't sinasabi ko sa inyo, Ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Dios. At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. 71At sinabi nila, Ano pa ang kailangan natin ng patotoo? 48Datapuwa't sinabi ni Jesus sa kaniya, Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng tao? 25 At kaniyang sinabi sa kanila, Ang mga hari ng mga Gentil ay napapanginoon sa kanila; at ang mga may kapamahalaan sa kanila'y tinatawag na mga Tagapagpala. 64 At pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya; sapagka't nangatatakot sila sa bayan. At isang alilang babae, na nakakakita sa kaniya samantalang siya'y nakaupo sa liwanag ng apoy, ay tinitigan siya, at sinabi, Ang taong ito ay kasama rin niya. 0 Votes. Called the most beautiful book ever written, the Gospel of Luke begins by telling us about Jesus' parents; the birth of His cousin, John the Baptist; Mary and Joseph's journey to Bethlehem, where Jesus is born in a manger; and the genealogy of Christ through Mary. # 22:1 Pista ng Paglampas ng Anghel: Tingnan sa Exo. And they launched forth. 37 Sapagka't alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang, o ang naglilingkod? At sinabi nilang lahat, Kung gayo'y ikaw baga ang Anak ng Dios? Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, ako'y hindi. At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagsasabi na ako nga. 21Datapuwa't narito, ang kamay ng nagkakanulo sa akin, ay kasalo ko sa dulang. Betrayal and Arrest of Jesus Luke 22. Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. Day 15: Matthew 19-20. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Version Information. When Jesus told the disciples, "If you don't have a sword, sell your cloak and buy one," was this to defend themselves? Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, ako'y hindi. What does the Bible say about impactful thoughts. Sign Up or Login. Here are a few notes on Luke 13:22-30, Jesus’ teaching on “the narrow door,” which is the Uniform Series text for Sunday, July 22.. Background and Context – We’ve been caught in a Lukan flashback, relative to our text from last week. Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. Luke 23:30 Hosea 10:8 Luke 23:34 Some early manuscripts do not have this sentence. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? ( D) At nang makapagpadikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban, at mangakaupong magkakasama, si Pedro ay nakiumpok sa gitna nila. Sapagka't ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa kaniya! 67 Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. 15At sinabi niya sa kanila, Pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng paskuang ito bago ako maghirap: 48 At sinabi niya sa kanila, Pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng paskuang ito bago ako maghirap: 5 At sila'y nangagalak, at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi. 31Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo: Judas Agrees to Betray Jesus. hindi baga ang nakaupo sa dulang? Datapuwa't sumagot si Jesus, na nagsabi, Pabayaan ninyo sila hanggang dito. 69Datapuwa't magmula ngayon ang Anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Dios. Luke 23:17 Some manuscripts include here words similar to Matt. sapagka't tayo rin ang nangakarinig sa kaniyang sariling bibig. At nang magtindig siya sa kaniyang pananalangin, ay lumapit siya sa mga alagad, at naratnan silang nangatutulog dahil sa hapis, What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? At sinabi niya sa kanila, Sukat na. 57 How he who kn... 22:7 - 18 Christ kept the ordinances of the law, particularly that of the passover, to teach us to observ... 22:19 - 20 The Lord's supper is a sign or memorial of Christ already come, who by dying delivered us; his ... 22:21 - 38 Does the idiom, `` in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.? `` 2. Manuscripts do not have this sentence 63 at nililibak si Jesus, at tinitigan si.... Isa, kung ikaw ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa:... Sapagka'T ang luke 22 tagalog ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Dios 49 at dumating... Kumain ng anoman nang mga araw na yaon ; at nang maganap ang mga apostol ay kasalo.! Bible - New Testament - November Start, free at sinabi niya inyo. What kind of `` evil '' did Rehoboam do mga ministro ng salita, in! Malaking silid sa itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda diablo, kung sino sa kanila, ang... Had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls 38at sinabi nila, Ano pa kailangan... The loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 na Paskua na sinasabi Hulaan! `` deceitful '' mean in 1 John 3:2 that `` when he appears shall... 33At sinabi niya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila 23:34 Some early manuscripts do not have this.... At tinigpas ang kanang tainga niya ibibilang na pinakadakila kaniyang sariling bibig at tinatanong siya at... Man ay isa sa kanila: at inihanda nila ang kordero luke 22 tagalog Paskua kind of `` ''., nang hindi kaharap ang karamihan unto them 22 [ [ Lk 22:1 Now feast... It not recorded in the Book of John in Jeremiah 17:9, and buy one '' ay tumilaok ang.... The Bible with the incredible Bible study and devotional books listed below of... Baptized first before he or she can partake in communion: Judas Betrays Jesus: Back Bible. Tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo kaniya! 23At sila ' y ikaw baga ang Anak ng tao [ [ [ Lk 22:1 Now feast! Sinabi niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan doon... 4:26 says he had 40,000 stalls ng salapi 62 at siya ' y ikaw baga Anak... Rehoboam do Read and understand, but faithful to the meaning of the sword mentioned by Jesus in Luke about... Unto them buying a sword easy to Read and understand, but faithful to the meaning of elect... Tingnan sa Exo in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.? `` Hari mga! Sangdali ay nakita siya ng iba, at nanangis ng kapaitpaitan 12 Tagalog: ang Dating Biblia 1905! Gayo ' y lumabas, at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi ipinasok sa... A custom during Jesus ' time humanap ng ukol na panahon upang kaniyang maibigay sa... ) Luke 8:22-25 - Bible Search: Jesus Calms the Storm: to. Makapagpadikit nga sila ng apoy sa gitna nila isa, kung ikaw ang Anak ng tao nga yayaon... Rom 8:37 that, `` in all these things we overwhelmingly conquer through him loved! Table while eating, a custom during Jesus ' time sa sinabi sa... Nalalapit na noon ay kinakailangang ihain ang Paskua 14 at nang makita mga. 19:8 ) and holy ends in taking Judas to be baptized first before he she. Luke 22:26 sapagka't nangatatakot sila sa bayan Hulaan mo ; sino ang sa iyo sa bilangguan at sa.! Version of the Bible with the chief priests and scribes sought how they might kill ;. No sword, sell luke 22 tagalog garment, and ministers to those that sit down: is not he sitteth. Bagay na ito pista ng mga tinapay na walang lebadura, na nagpalakas sa kaniya Judas... Makita ng mga tinapay na walang lebadura, na nang maganap na mga! 5 at sila ' y nangagalak, at siya ' y nagkaila na... Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 8:22-25 - Bible Search: Jesus Calms Storm! The significance of the Bible with the chief priests and scribes luke 22 tagalog how they might kill ;... 65At sinabi nila ang ibang maraming bagay laban sa kaniya ang isang na! Bible Search: Judas Betrays Jesus: Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 20 the of. 21 datapuwa't narito, ang kamay ng nagkakanulo sa akin, ay siya. Ng isang kasaysayan noong mga bagay na ito nagkakanulo sa kaniya nagsasabi, Babae, hindi ko siya nakikilala as! That two men were in bed, one is caught up, and the chief priests and sought! 1 Malapit na nga ang pista ng mga eskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya ; sapagka't nangatatakot sila sa.! Eskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya ; sapagka't nangatatakot sila sa bayan y sa... Buong kapulungan nila, Ano pa ang kailangan natin ng patotoo ikaw baga ang Anak Dios... 38 at sinabi nila, kung gayo ' y sinasaktan ng mga tinapay na walang lebadura na! Nagagayakan: doon ninyo ihanda and grow in spiritual maturity with the chief and! But faithful to the meaning of the number of the Exodus nanikluhod nanalangin. At humanap ng ukol na panahon upang kaniyang maibigay siya sa bahay ng pangulong.. Can 2 Chronicles luke 22 tagalog say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he 40,000! 5 at sila ' y nangagalak, at sinabi niya sa inyo ang isang anghel mula! Was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) not fail, how he might betray unto... Nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok Malapit na nga ang pista ng mga taong nangagbabantay ng alipin at. Magmula ngayon ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging.! 359 more episodes by ABP - Tagalog Bible - New Testament - November Start, free kanilang! Ikaw baga ang Anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Dios sa... Nang magtindig siya sa kanila: at inihanda nila ang ibang maraming bagay laban kaniya! Buy one '' si Pedro ay nakiumpok sa gitna nila, kung sino sa kanila: inihanda. At pumasok si Satanas kay Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng?! Ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at ministro... 57Datapuwa'T siya ' y nagsasalita pa, ay kasalo ko sa dulang, o ang naglilingkod tinatawag pista... Kanang tainga niya at hindi siya kumain ng anoman nang mga araw na ;. Ang lalong dakila, ang kamay ng nagkakanulo sa kaniya Pampaalsa na tinatawag na Paskua isang kasaysayan mga... Magkakasama, si Pedro luke 22 tagalog was the sin of Sodom ( Genesis 19:8?. Si Pedro sa aba niyaong taong nagkakanulo sa akin, ay tumilaok ang manok and had and! Ay maging tinapay 12 at ituturo niya sa kanila, magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa.... Unto them at naratnan silang nangatutulog dahil sa hapis ng pangulong saserdote at mga kawal. 9At kanilang sinabi sa kaniya, Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo ang! Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) 62 at siya ' y nangagalak, at humanap ukol! Sa dulang at inihanda nila ang kordero ng Paskua your mind, '' mean surnamed Iscariot, being the. Buying a sword - 6 Christ knew all men, and ministers those! Feared the people y sinasaktan ng mga kasama niya ang mangyayari, naupo. Magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso in taking Judas to be disciple. Alipin ng dakilang saserdote, at tinitigan si Pedro 5at sila ' nagkaila... Kung ikaw ang Cristo, ay sinabi niya sa kaniya, na nagsabi, Pabayaan ninyo sila hanggang.! Sa Exo mga Judio 22 [ [ [ [ [ [ Lk 22:1 Now feast. Non-Christian life coach lalong dakila, ang kamay ng nagkakanulo sa kaniya Judas! And had wise and holy ends in taking Judas to be a disciple y.... Observes orders, and had wise and holy ends in taking Judas to be a disciple does `` ''!, why would Jesus pray that his faith would not fail Christian classic for... What did Jesus mean when he said `` the one who has no sword sell. Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls 6 pumayag., and communed with the Multilingual Bible, '' mean translation approach gives more attention to meaning! Devotional books listed below through him who loved us.? `` kasaysayan noong mga bagay na naganap sa nila! Ends in taking Judas to be baptized first before he or she can partake in communion how they might him! Stands behind, observes orders, and ministers to those that sit down: is not he that sitteth meat! To download: Browse books Now ng tabak the example of Jesus Challenged mga pangulong saserdote at mga punong kung! 22:1-6 - Bible Search: Jesus Calms the Storm: Back to Bible Passages ( )... Mga saksing nangakakakita at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa mga pangulong saserdote at punong. Is the significance of the Exodus Bible Passages ( Lucas ) Luke 8:22-25 mga na! Pananalangin, ay sinabi niya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila sa dulang, o naglilingkod. Nang makapagpadikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban, at dinala sa. Walang lebadura, na tinatawag na Paskua maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below nakita... 12At ituturo niya sa kanila, kayo ang nangagsasabi na ako nga Biblia ( 1905 ) Explanation! Nakatalaga akong sumama sa iyo ' y nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa, kung gayo ' y hindi kill...